Pesten

Pestprotocol

Afspraken bij “Pesten”

VoorafPesten komt op alle scholen voor. Het heeft alles te maken met de regel: wij zijn aardig voor elkaar. Bij pesten zijn de volgende partijen betrokken:
de gepeste (kinderen), de pesters, de (zwijgende) anderen, bijv. de kinderen van de groep, de teamleden en de ouders/verzorgers.Om te proberen pesten te voorkomen moet het pestprotocol regelmatig op school besproken worden en moeten de ouders geïnformeerd worden (schoolgids, ouderavonden).Pesten kan zijn: altijd een bijnaam van iemand noemen i.p.v. de eigen naam, regelmatig zogenaamde leuke opmerkingen over iemand maken, iemand voortdurend de schuld geven, briefjes over iemand doorgeven, iemand beledigen, opmerkingen maken over iemands kleding, iemand isoleren, iemand opwachten, iemand slaan, iemand schoppen, iemand iets afpakken, iemand uitschelden, etc., etc.
AanpakBespreek het protocol naar aanleiding van een vorm/signaal van pesten (zie vooraf).Vertel iets, lees iets voor, laat iets zien of i.d. en vraag de kinderen om een reactie (mening). Vraag de (jonge) kinderen bijv.: wat zou jij doen? Introduceer indien mogelijk het woord pesten. Bespreek daarna het protocol.
Protocol:

Als je zelf gepest wordt zeg je tegen de pester dat je dit niet leuk vindt en wilt dat hij stopt.NB. Kinderen die zien dat een ander gepest wordt horen ook te zeggen dat de pester moet stoppen (verantwoordelijkheid).
Als het pesten niet stopt vertel je dan aan de juf/meester.
Kinderen die zien dat het doorgaat horen het ook tegen de juf/meester te zeggen. Pesten is niet prettig en kan zelfs gevaarlijk zijn.
Dit is geen klikken, maar hulp vragen.
De juf/meester praat met de pester en zonodig met anderen. Wat is er precies gebeurd? Noteert dit en maakt redelijke afspraken met de betrokkenen, noteer deze en wijst op stap 4.
Als de pester zich niet aan de afspraken houdt worden de ouders/verzorgers ingelicht en wordt meegedeeld welke andere consequenties dit heeft, bijv.:
a. binnen blijven in de pauze of tot anderen thuis zijn, een schriftelijke opdracht over en rol, wekelijks gesprek met ……….
b. in overleg met ouders consequenties bepalen
c. een externe deskundige inschakelen (Schoolmaatschappelijk Werk, vertrouwenspersoon)
d. leerling in andere groep plaatsen
e. leerling schorsen, van school verwijderen
Denk eraan dat de consequenties bij het gedrag passen.
NB.1. Zie begeleiding aan gepeste, etc. en adviezen aan ouders (bijlage)
2. Zodra er gepest wordt, wordt het protocol gehanteerd

Ondertekening pestprotocol

Wij kinderen en meesters en juffen van de Bolster willen een pestvrije school!

Daarom ondertekenen wij de volgende afspraken:

Niet iemand uitschelden
Niemand buitensluiten
Iemand nemen zoals hij of zij is
Luisteren naar elkaar
Niet met z’n allen iemand uitlachen
Niet roddelen over elkaar
Van elkaar afblijven
Elkaar niet bedreigen
Elkaar niet op het uiterlijk beoordelen
Van iemands spullen afblijven
Niet gelijk met een oordeel klaarstaan
Niet altijd op elkaar letten