Ouderraad

 Ouderraad

(OR)


De leden van de ouderraad worden op de zakelijke ouderavond gekozen door de ouders/verzorgers van de kinderen die de school bezoeken.
Tot de taak van de ouderraad behoren:
- het bevorderen van de groei en de bloei van de school.
- bevorderen dat de ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school willen en kunnen verrichten.
- de belangen van ouders behartigen bij de medezeggenschapsraad.
Eén ouder is voorzitter, één is secretaris, één is penningmeester, één vertegenwoordigt de
ouders in de M.R., en de overige ouders zijn lid.
De ouderraad komt eens per maand bij elkaar voor overleg.
 
OR leden:
Roelie Douwes (voorzitter)
Janke Hooghiemstra (penningmeester)
Anna Margriet Struiksma (lid)
Yda van der Kooij ( lid)
Anneke Bron (contactpersoon vanuit het team)