Medezeggenschapsraad

In de MR zijn twee ouders en twee teamleden vertegenwoordigd.
De MR-ouders worden gekozen op de zakelijke ouderavond.
Tot de taken van de MR behoort het gevraagd en ongevraagd adviseren van de schoolleiding over schoolinhoudelijke onderwerpen.
De MR komt 5 keer per jaar  bij elkaar om te overleggen en besluiten te nemen die in het belang van de school zijn. Het is wenselijk maar niet verplicht dat de oudergeleding van de MR ook aanwezig is, of onderdeel is van de ouderraad.
Er kan een ouder of personeelslid zitting nemen in de GMR. (Gemeenschappelijke MedenzeggenschapsRaad) Hierin worden onderwerpen besproken die alle openbare scholen in Tytsjerksteradiel aangaan. Ouders of teamleden kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen. Men neemt deel aan de GMR op persoonlijke titel en is niet een rechtstreekse vertegenwoordiger van de school.
 
MR leden:
Foppe Havinga (voorzitter, oudergeleding)
Frederik Hooghiemstra (oudergeleding)
Ria de Valk (personeelsgeleding)
Sietse Bruinsma (secretaris, personeelsgeleding)